Tập ảnh : Tập thể Chi Bộ Trường THPT Trần Khai Nguyên - Đại hội nhiệm kì 2020-2025

87