"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
ToánVật lý
Hóa họcNgữ văn
Lịch sửĐịa lý
Sinh họcGiáo dục công dân
Công nghệ tin học

87