"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ năm, 24/3/2022, 7:44
Lượt đọc: 72

Mẫu mô tả sáng kiến năm học 2021 - 2022

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164