"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 10:25 Thứ tư, 13/4/2022
Lượt đọc: 46

Công khai ngân sách của đơn vị theo thông tư 61/2017/TT_BTC

Số/Ký hiệu: 61/2017/TT_BTC
Ngày ban hành: 10/4/2022
Ngày có hiệu lực: 13/4/2022
Người ký: Nguyễn Duy Tuyển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: cong-khai-danh-gia-thuc-hien-thu-chi-ngan-sach-quy_1342022103243.pdf
File thứ 2: cong-khai-du-toan-thu-chi-2021_1342022103243.pdf
File thứ 3: cong-khai-quyet-toan-thu-chi-nguon-nha-nuoc-va-nguon-khac_1342022103243.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164